mostové váhy | jeřábové váhy | laboratorní váhy | digitální váhy | elektronické váhy

Menu

AKTUALITY

15.6.2011

Nové ES ověřené laboratorní váhy TSCALE model NHB již začátkem července v prodeji.

27.5.2011

Nové konstrukce a ceny vah. Samostatné konstrukce i hotové váhy se dvěma rozsahy.

NAPSALI O NÁS

227 gramů paprikáše nebo hromadu písku přesně zváží váhy a pokladny společnosti LESAK Brno... celý článek

RYCHLÝ KONTAKT

Poradíme Vám, volejte:
Tel: 775 873 578, 517 076 770 nebo nám napište na info@lesaksro.cz

eshop

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti LESAK s.r.o.

I. Subjekty smluvních vztahů

1.1 LESAK s.r.o. je obchodní společností IČ: 28355580, sídlem Božetěchova 2826/36, 612 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63361 (dále jen "společnost LESAK"). Obchodní společnost LESAK je zaměřena na obchodování s vahami, vážícími zařízeními, pokladními systémy a výrobu specifických vážících zařízení na zakázku, a to zejména pro zájemce z řad podnikatelů v rámci velkoobchodního a maloobchodního prodeje, v menší míře pak pro zájemce z řad spotřebitelů (dále jen "zákazníci"). Za společnost LESAK jedná v rozsahu oprávnění zapsaného v obchodním rejstříku její jednatel, popř. oba jednatelé. Za společnost LESAK je v rozsahu běžné obchodní činnosti oprávněn jednat její zaměstnanec s písemným pověřením jednatele a rovněž osoba s udělenou písemnou plnou mocí jednatele. Seznam pověřených zaměstnanců a osob zmocněných k jednání v běžné obchodní činnosti je dostupný na adrese www.profivahy.cz. Osobou zmocněnou k jednání v běžné obchodní činnosti je zejména zmocněný obchodní zástupce.

1.2 Zákazník-podnikatel je fyzická či právnická osoba s podnikatelským oprávněním na území ČR nebo zahraničí, oprávněná k uzavírání smluvních vztahů v souladu s právem ČR, která uzavře se společností LESAK smluvní vztah (dále jen "zákazník-podnikatel"). Postavení zákazníka-podnikatele má i fyzická či právnická osoba podnikající bez příslušného oprávnění vystupující jako podnikatel a ostatní osoby nespadající pod zákazníka-spotřebitele v bodu 1.3 článku I. těchto VOP.

1.3 Zákazník-spotřebitel je fyzická osoba bez podnikatelského oprávnění, nevystupující jako podnikatel ve smyslu bodu 1.2 článku I. těchto VOP, která uzavře se společností LESAK smluvní vztah, a která má podle českého práva postavení spotřebitele (dále jen "zákazník-spotřebitel").

II. Smluvní vztahy

2.1 Společnost LESAK uzavírá smluvní vztahy se zákazníkem-podnikatelem nebo zákazníkem-spotřebitelem (dále také "smluvní strany"). Práva a povinnosti smluvních stran obchodních vztahů ze smlouvy rámcové kupní, smlouvy kupní, smlouvy o dílo, smlouvy servisní a dalších smluvních typů (dále jen "obchodní smlouvy") uzavřených mezi obchodní společností LESAK a zákazníkem, které jsou společné pro všechny typy obchodních smluv uzavřených mezi obchodní společností LESAK a zákazníkem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti LESAK (dále jen "VOP").

2.2 Smluvní vztahy obchodní společnosti LESAK a jejich zákazníků se primárně řídí ujednáním v obchodní smlouvě upravující konkrétní smluvní vztah, není-li takového ujednání, řídí se ujednáním rámcové obchodní smlouvy, není-li ani takového ujednání, řídí se těmito VOP, není-li takového ujednání, řídí se příslušnými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem v platném znění. Pokud je v obchodní smlouvě, upravující konkrétní právní vztah, rámcové obchodní smlouvě nebo VOP, ujednání v rozporu s právním předpisem, aniž by šlo o právně přípustný smluvní odklon od právního předpisu, je neplatné jen toto ujednání a práva a povinnosti stran v neplatném ujednání určuje právní předpis, v ostatním je smluvní ujednání pro strany smlouvy závazné.

2.3 Smluvní strany se zavazují poskytovat si k naplnění smluvního vztahu vzájemnou nezbytnou součinnost.

III. Uzavření a obsah smluvního vztahu

3.1 K uzavření smluvního vztahu mezi společností LESAK a zákazníkem dochází uzavřením obchodní smlouvy, rámcové obchodní smlouvy a dílčí obchodní smlouvy v písemné formě, a to tištěnou nebo elektronickou obchodní smlouvou podle níže uvedené specifikace. Dojde-li k uzavření obchodní smlouvy nebo dílčí obchodní smlouvy pouze ústní formou, řídí se smluvní vztah písemnou rámcovou obchodní smlouvou včetně VOP, je-li písemná rámcová obchodní smlouva smluvními stranami uzavřena, jinak se smluvní vztah řídí výlučně právními předpisy ČR.

3.2 Tištěné obchodní smlouvy

3.2.1 Tištěná obchodní smlouva je uzavřena po písemné akceptaci písemného návrhu obchodní smlouvy v tištěné formě. Tištěná obchodní smlouva je platná, účinná a pro smluvní strany závazná, pokud splňuje obecné i zvláštní náležitosti stanovené právním předpisem. Navrhovatelem tištěné obchodní smlouvy je bez ohledu na zpracování obsahu ta smluvní strana, která tištěnou obchodní smlouvu podepíše jako první a doručí k podpisu druhé smluvní straně. Akceptantem je ta smluvní strana, která tištěnou obchodní smlouvu podepíše jako druhá, aniž by v ní provedla jakoukoliv změnu či úpravu. Provedená změna či úprava návrhu tištěné obchodní smlouvy je novým návrhem tištěné obchodní smlouvy, který podléhá akceptaci druhou smluvní stranou. Závaznost těchto VOP je dána vždy, jeli tak v tištěné obchodní smlouvě nebo rámcové tištěné obchodní smlouvě ujednáno, a to bez ohledu na skutečnost, kdo je navrhovatelem a kdo akceptantem tištěné obchodní smlouvy.

3.2.2 Rámcová tištěná obchodní smlouva je tištěnou obchodní smlouvou, rámcově upravující smluvní vztahy stran dílčích tištěných i dílčích elektronických obchodních smluv.

3.2.3 Dílčí tištěná obchodní smlouva je tištěnou obchodní smlouvou, upravující konkrétní smluvní vztah smluvních stran tištěné obchodní smlouvy, která se ve smluvně neupravených částech smluvního vztahu primárně řídí rámcovou tištěnou obchodní smlouvou.

3.3 Elektronické obchodní smlouvy

3.3.1 Elektronická obchodní smlouva je uzavřena po písemné elektronické akceptaci písemného elektronického návrhu obchodní smlouvy nebo dílčí obchodní smlouvy. Doručení elektronického návrhu a elektronické akceptace je provedeno prostřednictvím mezinárodní datové elektronické sítě Internet na smluvními stranami sjednané emailové adresy nebo s použitím přístupových údajů zákazníka v eshopu společnosti LESAK. Elektronická obchodní smlouva je platná, účinná a pro smluvní strany závazná, pokud splňuje obecné i zvláštní náležitosti stanovené právním předpisem s následujícími výjimkami. Elektronická obchodní smlouva nevyžaduje ke své platnosti zaručený elektronický podpis smluvní strany navrhovatele na elektronickém návrhu či zaručený elektronický podpis smluvní strany akceptanta na elektronické akceptaci, ale postačí jen uvedení jména osoby jednající za navrhovatele či akceptanta pod textem návrhu či textem akceptace v obsahu emailu ze smluvně ujednaných emailových adres nebo přihlášení zákazníka do eshopu pod jeho přihlašovacími údaji s následným zadáním objednávky. Elektronická obchodní smlouva ke své platnosti rovněž nevyžaduje projev vůle stran elektronické obchodní smlouvy na jednom dokumentu, ale postačí samostatný elektronický návrh navrhovatele výslovně akceptovaný samostatnou elektronickou akceptací akceptanta. Při elektronické akceptaci postačí pouhý odkaz na elektronický návrh navrhovatele, popř. stručná rekapitulace akceptovaného elektronického návrhu. Pouhé přijetí elektronického návrhu ke zpracování není elektronickou akceptací elektronického návrhu. Elektronická akceptace musí obsahovat výslovný souhlas s předloženým elektronickým návrhem. Elektronickým návrhem obchodní smlouvy a dílčí obchodní smlouvy se rozumí zejména elektronická objednávka produktů společnosti LESAK podaná zákazníkem. Elektronickou akceptací elektronického návrhu obchodní smlouvy a dílčí obchodní smlouvy se rozumí zejména výslovný souhlas společnosti LESAK s elektronickou objednávkou zákazníka.

3.3.2 Emailová elektronická obchodní smlouva je uzavřena po emailové elektronické akceptaci emailového elektronického návrhu obchodní smlouvy nebo dílčí obchodní smlouvy, obojí ve formě emailové zprávy doručené prostřednictvím Internetu na smluvními stranami sjednané emailové adresy. Navrhovatelem emailové elektronické obchodní smlouvy je ta smluvní strana, která pošle návrh emailové elektronické obchodní smlouvy emailovou zprávou druhé smluvní straně. Akceptantem emailové elektronické obchodní smlouvy je ta smluvní strana, která obdržený emailový návrh emailové elektronické obchodní smlouvy akceptuje emailovou zprávou, odeslanou navrhovateli, aniž by v akceptaci provedla jakoukoliv změnu či úpravu přijatého návrhu. Provedená změna či úprava návrhu emailové elektronické obchodní smlouvy je novým návrhem emailové elektronické obchodní smlouvy, který podléhá akceptaci druhé smluvní strany. Závaznost těchto VOP pro smluvní strany je dána vždy, jeli tak v emailové elektronické obchodní smlouvě nebo tištěné rámcové obchodní smlouvě ujednáno, a to bez ohledu na skutečnost, kdo je navrhovatelem a kdo akceptantem emailové elektronické obchodní smlouvy.

3.3.3 Eshopová elektronická obchodní smlouva je uzavřena po emailové elektronické akceptaci eshopového elektronického návrhu obchodní smlouvy nebo dílčí obchodní smlouvy, přičemž eshopovým elektronickým návrhem eshopové elektronické smlouvy se rozumí zákazníkem zadaná elektronická objednávka v eshopu společnosti LESAK tak, že zákazník po přihlášení do ehsopu pod svými přihlašovacími údaji označí zboží ke koupi a naskládá jej do svého virtuálního nákupního košíku, doplní vyžádané údaje a elektronickou objednávku odešle ke zpracování společnosti LESAK v souladu s pokyny eshopu. Zákazník postupuje při zadávání elektronické objednávky v jednotlivých krocích podle pokynů eshopu. Zákazníkem odeslaná elektronická objednávka v eshopu společnosti LESAK je vždy návrhem eshopové elektronické obchodní smlouvy, který podléhá emailové elektronické akceptaci společnosti LESAK. Akceptaci eshopové elektronické obchodní smlouvy provede společnost LESAK vždy emailem ze smluvními stranami sjednané emailové adresy společnosti LESAK na smluvními stranami sjednanou emailovou adresu zákazníka. Pokud smluvní strany nemají sjednány emailové adresy rámcovou tištěnou obchodní smlouvou ve smyslu bodu 3.3.2, článku III. těchto VOP, jsou emailové adresy pro uzavření smluvního závazku sjednány při registraci zákazníka v eshopu společnosti LESAK. Provedená změna či úprava elektronické objednávky je novým eshopovým elektronickým návrhem obchodní smlouvy, který podléhá akceptaci druhé smluvní strany. Veškeré návrhy a akceptace eshopové elektronické obchodní smlouvy vzniklé po změnách původní elektronické objednávky zadané zákazníkem v eshopu, probíhají výlučně přes sjednané emailové adresy. Závaznost těchto VOP pro smluvní strany je dána vždy, je-li tak ujednáno tištěnou rámcovou obchodní smlouvou nebo v rámci registrace zákazníka v eshopu společnosti LESAK, a to bez ohledu na skutečnost, kdo je po případných změnách či úpravách elektronické objednávky přes sjednané emailové adresy zákazníka navrhovatelem a kdo akceptantem eshopové elektronické obchodní smlouvy. Eshopovou elektronickou obchodní smlouvu lze uzavřít jen jako smlouvu kupní k nákupu zboží společnosti LESAK. Zákazník, který má se společností LESAK uzavřenou rámcovou kupní smlouvou ve smyslu bodu 3.3.2, článku III. těchto VOP, se v eshopu společnosti LESAK zaregistruje jako zákazník s uzavřenou "rámcovou kupní smlouvou".

3.3.4 Přihlašovací údaje zákazníka pro eshop společnosti LESAK obdrží zákazník od společnosti LESAK na základě smluvního ujednání nebo po registraci zákazníka v eshopu společnosti LESAK.

IV. Předání předmětu smlouvy

4.1 Předání předmětu smlouvy provede společnost LESAK podle smluvního ujednání v dotčeném smluvním vztahu se zákazníkem a není-li takového ujednání, společnost LESAK předá předmět smlouvy zákazníkovi v sídle společnosti LESAK.

4.2 Při dodání předmětů koupě dopravcem má kupující lhůtu 48 hodin na uplatnění nároku na škodu způsobenou na předmětech koupě při přepravě dopravcem, kterou je v uvedené lhůtě povinen uplatnit u prodávajícího, a dále ve stejné lhůtě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nárok z vadného obsahu dodávky, zejména z hlediska převzetí jiného druhu, typů, jakosti a množství předmětů koupě.

4.3 Bezdůvodné nepřevzetí předmětu smlouvy zákazníkem do 20 dnů ode dne kdy společnost LESAK umožní zákazníkovi předmět smlouvy převzít, podléhá smluvní pokutě ve výši 20 % z ceny předmětu smlouvy sjednané smluvním ujednáním v dotčeném smluvním vztahu. Za bezdůvodné nepřevzetí předmětu smlouvy se považuje jakýkoliv důvod nepřevzetí předmětu smlouvy vyjma překážky nepřevzetí předmětu smlouvy na straně společnosti LESAK. Splatnost smluvní pokuty je shodná se splatností ostatních závazků smluvních stran na základě vystavení daňového dokladu. Daňový doklad je společnost LESAK oprávněna zákazníkovi vystavit po vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty.

V. Ceník produktů, platební podmínky

5.1 Ceník produktů společnosti LESAK zákazník nalezne na webové adrese společnosti LESAK www.profivahy.cz nebo v eshopu společnosti LESAK. Není-li smluvně ujednána cena mezi smluvními stranami, platí pro stanovení ceny produktu příslušná cena, uvedená v ceníku společnosti LESAK na webové adrese společnosti LESAK www.profivahy.cz u smluvních vztahů uzavřených mimo eshop, u smluvních vztahů uzavřených přes eshop pak příslušná cena uvedená v eshopu, a to k okamžiku uzavření smluvního vztahu. Zákazník bere na vědomí, že společnost LESAK je plátcem DPH (daně z přidané hodnoty).

5.1 Při uskutečnění plateb zákazníkem se provedení platby řídí dotčeným smluvním vztahem a není-li takového ujednání, je na rozhodnutí zákazníka, zda bude splatnou cenu platit v hotovosti v pokladně společnosti LESAK nebo bankovním převodem na běžný účet společnosti LESAK. Zákazník je povinen dodržet výši provedených hotovostních plateb omezenou právním předpisem.

5.2 Úhrada všech závazků ze smluvních vztahů mezi společností LESAK a zákazníkem je prováděna na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen "faktura"). Není-li smluvními stranami ujednáno jinak, splatnost faktur činí 14 dni od data vystavení. Smluvní pokuty a ostatní finanční sankce jsou splatné ve splatnosti vystavené faktury, a to poté, co na ně vznikne smluvní straně nárok, nejpozději však vždy v poslední den každého kalendářního čtvrtletí, v němž prodlení trvá. Splatná výše smluvní pokuty tvoří samostatnou pohledávku, způsobilou k úročení úrokem z prodlení v zákonné výši.

5.3 Zákazník bere na vědomí, že společnost LESAK je oprávněna zákazníkovi vystavit zálohovou fakturu před smluvně sjednaným dodáním produktů bez udání důvodů až do výše 70 % ceny předmětu smlouvy, není-li smluvně ujednáno jinak. Zákazník je povinen vystavenou zálohovou fakturu společnosti LESAK ve splatnosti zaplatit. Společnost LESAK není povinna předat předmět smlouvy zákazníkovi před úplným zaplacením vystavené zálohové faktury. Nedojde-li k zaplacení zálohové faktury ve splatnosti, dotčený smluvní vztah zaniká.

5.4 Každou fakturu, mimo faktury zálohové, lze vystavit nejdříve po předání a převzetí předmětu smlouvy nebo po vniku nároku na fakturované plnění.

VI. Započtení splatných pohledávek a dobropisy

6.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna započíst svou splatnou pohledávku ze vzájemného smluvního vztahu proti splatné pohledávce ze vzájemného smluvního vztahu druhé smluvní strany v souladu s ustanovením § 580 a násl. občanského zákoníku a § 358 a násl. obchodního zákoníku. Započtení je účinné ke dni doručení oznámení o započtení pohledávky druhé smluvní straně.

6.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna vystavit druhé smluvní straně dobropis k úhradám, které mají charakter bezdůvodného obohacení, a které obdržela od druhé smluvní strany v rámci plnění ze smluvních závazkových vztahů. Dobropis lze druhé smluvní straně vystavit pouze v případě, že druhá smluvní strana může dobropisem bezodkladně uhradit výstavci dobropisu splatné závazky nebo závazky bezprostředně splatné.

VII. Sankce za porušení smluvního ujednání

7.1 V případě prodlení jedné smluvní strany s úhradou splatné pohledávky druhé smluvní straně z jakéhokoliv vzájemného smluvního vztahu je smluvní strana v prodlení povinna uhradit smluvní straně v pozici věřitele smluvní pokutu smluvně sjednanou, jinak ve výši 0,5 % denně z částky úhrady v prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná v souladu se smluvním ujednáním, jinak podle článku V. těchto VOP.

7.3 Smluvní pokuty u specifického porušení smluvního ujednání zákazníkem, jsou stanoveny i v ostatních článcích těchto VOP, přičemž zákazník je povinen zaplatit společnosti LESAK smluvní pokutu v těchto článcích uvedenou v souladu se smluvním ujednáním o platebních podmínkách, jinak podle ujednání o platebních podmínkách článku V. těchto VOP.

VIII. Odpovědnost za vady produktů, poskytnutí záruky, odpovědnost za škodu

8.1 Odpovědnost za vady produktů dodaných zákazníkovi společnosti LESAK je ujednána smluvně, jinak se řídí ustanovením obchodního zákoníku a souvisejícími předpisy práva ČR.

8.2 Poskytnutí záruky na produkty dodané zákazníkovi společností LESAK je ujednáno smluvně, jinak se řídí ustanovením obchodního zákoníku a souvisejícími předpisy práva ČR. Není-li výslovně smlouvou sjednána záruka nebo společnost LESAK nevystaví zákazníkovi záruční list, platí, že na dodaný produkt není záruka poskytnuta a nárok na záruku plynoucí z právního předpisu je oprávněn u společnosti LESAK uplatnit jen zákazník-spotřebitel. Pokud společnost LESAK poskytuje zákazníkům k dodaným produktům záruku uvedenou na adrese www.profivahy.cz, platí tato záruka pro každého zákazníka jako smluvně sjednaná, není-li samotnou smlouvou sjednáno jinak.

8.3 Odpovědnost za škodu způsobenou jednou smluvní stranou druhé smluvní straně je ujednána smluvně, jinak se řídí ustanovením obchodního zákoníku a souvisejícími předpisy práva ČR. Společnost LESAK neodpovídá za škodu zákazníkem způsobenou třetí osobě, a to ani v případě kdy je škoda způsobena produktem společnosti LESAK. Zákazníkovi nevznikne nárok na uplatnění škody způsobené třetí osobě produktem společnosti LESAK u společnosti LESAK, jestliže ke škodě došlo porušením povinnosti zákazníka.

VIII. Reklamační řád

8.1 Při uplatnění nároků z vad produktů dodaných zákazníkovi společností LESAK, je zákazník povinen postupovat v souladu s ujednáním tohoto článku VOP, bez ohledu na skutečnost, zda se na vadu produktu vztahuje záruka poskytnutá společností LESAK či nikoliv.

8.2 Oprávněnost nároku z vady produktu dodaného zákazníkovi společností LESAK posoudí a rozhodne pracovník společnosti LESAK. Má-li zákazník nárok na bezplatnou opravu vady, bude vada odstraněna na náklady společnosti LESAK, je-li taková vada odstranitelná, jinak společnost LESAK vymění vadný produkt zákazníkovi za nový kus a při nemožnosti výměny za nový kus vrátí společnost LESAK zákazníkovi cenu produktu, popř. vystaví dobropis v souladu s článkem VI. těchto VOP. Opravu vadného produktu bez nároku zákazníka na bezplatné odstranění vady provede společnost LESAK za sjednanou úplatu v souladu s ceníkem servisních oprav uvedeném na webové adrese společnosti LESAK www.profivahy.cz. Odstranění vad produktů provedením opravy (dále jen "servis") zajistí společnost LESAK podle následujícího ujednání.

8.3 Při uplatnění nároku na provedení servisu je zákazník povinen dopravit vadný produkt do servisního střediska společnosti LESAK a předat jej servisnímu technikovi. Seznam servisních středisek společnosti LESAK zákazník nalezne na webové adrese společnosti LESAK www.profivahy.cz. Centrální servisní středisko společnosti LESAK je umístěno v sídle společnosti LESAK. Zákazník je oprávněn zajistit si servis vadného produktu i u smluvních partnerů společnosti LESAK, oprávněných k poskytování servisu produktů společnosti LESAK. Zásah do vadného produktu jinou osobou než servisním technikem společnosti LESAK či jeho smluvního partnera pro poskytování servisu, má za následek zánik odpovědnosti společnosti LESAK za vady produktu, do něhož zasáhla neoprávněná osoba. Ceny servisu se řídí ceníkem servisu, kde je servis proveden.

8.4 Smluvní strany si mohou dohodnout provedení servisu v prostorách zákazníka, přičemž zákazník bere na vědomí, že provedení servisu mimo prostory společnosti LESAK či jeho smluvního partnera pro poskytování servisu, je servisním střediskem samostatně zpoplatněno. Za provedení servisu se považuje i instalace zařízení, uvedení zařízení do provozu, programování a nastavování zařízení.

8.5 Není-li smluvními stranami sjednáno jinak, servisní středisko provede servis do 30 dnů od převzetí vadného produktu k servisu.

IX. Řešení sporů - rozhodčí doložka

9.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, nebo které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou včetně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících, otázek právní platnosti tohoto právního vztahu, jakož i otázek práv s těmito právy souvisejícími, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, a podobně (dále jen spory), budou s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že spor bude rozhodován jedním rozhodcem, jediný rozhodce bude určen jednatelem společnosti MEDARB s. r. o.

9.3 Nebude-li z jakéhokoli důvodu možné určení rozhodce dle čl. 2 rozhodčí smlouvy, spor bude rozhodovat rozhodce JUDr. Jan Havlíček, r.č. 780421/4385, trvalé bydliště Brtnická 2853/11, Jihlava, PSČ 586 01. Pokud rozhodce z jakéhokoli důvodu odmítne nebo nebude schopen rozhodovat spor mezi stranami, jmenuje JUDr. Jan Havlíček r.č. 780421/4385, trvalé bydliště Brtnická 2853/11, Jihlava, PSČ 586 01 nezávislého rozhodce, který spor rozhodne. Odmítne-li nebo nebude-li schopen JUDr. Jan Havlíček, r.č. 780421/4385, trvalé bydliště Brtnická 2853/11, Jihlava, PSČ 586 01 ani rozhodce jmenovat, pak platí § 7 odst. 2 zákona 216/1994 Sb.

9.4 V souladu s ustanovením zákona. č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že rozhodčí řízení bude prováděno:

a) bez ústního jednání pouze na základě písemných materiálů předložených stranami (§ 19 odst. 3 zák. č. 216/1994 Sb.),

b) bez uvádění odůvodnění v rozhodčím nálezu (§25 ods.2 zák. č. 216/1994 Sb.),

c) lhůta k vyjádření k žalobě, k předložení důkazů o zápočtu či popírající výši nebo důvod žalované částky, bude žalovanému poskytnuta v délce trvání 5 pracovní dnů od data, kdy mu bude rozhodcem doručena výzva k vyjádření stanoviska k žalobě spolu s jedním vyhotovením žaloby,

d) spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti (§25 ods.3 zákona č. 216/1994 Sb.).

9.5 Arbitrážní poplatek ve výši 4% ze základu žalované částky, minimálně však 7.000,- Kč bude žalobce hradit rozhodci na základě jeho výzvy, ve lhůtě a způsobem jím stanoveným. V případě zpětvzetí žaloby se arbitrážní poplatek nevrací.

X. Doručování písemností, komunikace

10.1 K doručování písemností v rámci uzavřeného smluvního vztahu si smluvní strany za doručovací adresy sjednávají adresy uvedené při uzavření smluvního vztahu v záhlaví konkrétní smlouvy nebo při registraci v eshopu. Elektronická komunikace smluvních stran probíhá prostřednictvím smluvně sjednaných emailových adres. Smluvní strany se zavazují, že změny veškerých kontaktních údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Za den doručení písemnosti si smluvní strany ve všech případech sjednávají den potvrzeného převzetí zásilky Českou poštou s.p., popř. den prokázaného odeslání emailové zprávy, není-li smluvně ujednáno jinak.

10.2 Telefonický, faxový a emailový kontakt společnosti LESAK je uveřejněn na webové adrese www.profivahy.cz, která je pravidelně aktualizována. Telefonický, faxový a emailový kontakt zákazníka sdělí zákazník společnosti LESAK při uzavírání smluvního vztahu a následně vždy při změně některého z těchto kontaktních údajů, popř. společnosti LESAK zákazník označí místo, kde lze uvedené kontaktní údaje nalézt.

XI. Trvání smluvního vztahu

11.1 Není-li smluvně ujednáno jinak, smluvní strany mohou rámcový smluvní vztah písemně vypovědět kdykoliv bez udání důvodů, s jednoměsíční výpovědní lhůtou. I po doručení výpovědi nesmí žádná ze smluvních stran způsobit škodu druhé smluvní straně neplněním závazků z uzavřených dílčích smluv. Pokud se strany smlouvy nedohodnou písemně jinak, mají povinnost splnit již uzavřené závazky.

11.2 Není-li smluvně ujednáno jinak, smluvní strany mohou písemně odstoupit od uzavřené smlouvy v souladu s právním předpisem. Odstoupení je účinné doručením druhé smluvní straně.

XII. Podmínky pro užití vybraných produktů

12.1 OEM produkty

12.1.1 OEM produkty se rozumí softwarové produkty (programy), které nelze prodávat koncovým uživatelům samostatně ani samostatně užívat, ale prodávat a užívat pouze jako součást určeného hardwarového zboží. OEM produkty, jež zákazník zakoupil u společnosti LESAK smí zákazník prodávat třetím osobám a sám užívat jen s příslušným novým hardwarovým zbožím, tj. při současné instalaci do nového hardwaru.

12.1.2 Zákazník nesmí vytvářet kopie dodaných programových produktů typu OEM, ani je jakýmkoliv způsobem měnit.

12.1.3 Zákazník je povinen předat třetí osobě (koncovému uživateli) spolu s programovým produktem typu OEM licenční kartu příslušného OEM produktu.

12.1.4 V případě, že zákazník poruší povinnosti uvedené v bodech 12.1, 12.2 a 12.3 článku XII. těchto VOP, je povinen společnosti LESAK zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč ve lhůtě 14 dnů od doručení faktury na smluvní pokutu zákazníkovi.

12.2 NFR produkty

12.2.1 "NFR" produkty se rozumí cenově zvýhodněné softwarové produkty (programy) určené pro:

- používání zákazníkem pro jeho vlastní potřebu v rámci jeho činnosti

- prezentaci produktů zákazníkem třetím osobám

12.2.2 Zákazník není oprávněn vytvářet kopie dodaných programových produktů typu NFR, ani je jakýmkoliv způsobem měnit.

12.2.3 NFR licence jsou určeny výhradně pro zákazníka a jsou nepřenosné na jiný subjekt.

XIII. Duševní vlastnictví

Veškeré produkty zakoupené u společnosti LESAK či jinak dodané společností LESAK zákazníkovi podléhají duševnímu vlastnictví společnosti LESAK nebo dodavatelů společnosti LESAK a zákazník nesmí tyto produkty kopírovat, napodobovat ani si kopie či napodobeniny si jinak obstarávat a šířit. Duševním vlastnictvím se rozumí zejména ochrana vlastnictví autora k jeho autorskému dílu, ochrana vlastníka ochranné známky, ochrana vlastníka patentu, vynálezu, užitného a průmyslového vzoru či ochrana označení původu. Prodej originální produktů opatřených ochrannou známkou ani propagace originálních produktů či ochranných známek ve vazbě na prodej originálních produktů není porušením práv duševního vlastnictví.

XIV. Informační povinnost, mlčenlivost a ochrana osobních údajů

Smluvní strany mají povinnost poskytovat si vzájemně veškeré informace k dosažení účelu smluvního vztahu. Ke třetím osobám jsou smluvní strany povinny zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu dozvěděli, a které podléhají obchodnímu tajemství. Smluvní strany jsou při naplnění účelu smluvního vztahu povinny zabezpečit ochranu osobních údajů osob v souladu s právním předpisem.

XV. Zapůjčení předmětů a zařízení k podpoře prodeje

Předměty a zařízení k podpoře prodeje produktů společnosti LESAK, které společnost LESAK zapůjčí zákazníkovi, je zákazník povinen vrátit společnosti LESAK do 20 dnů od vyzvání k vrácení takových předmětů a zařízení nebo ve stejné lhůtě od ukončení smluvního vztahu smluvních stran. V uvedené lhůtě je zákazník povinen předměty a zařízení doručit nepoškozené do sídla společnosti LESAK. Při nedodržení lhůty k vrácení vzniká zákazníkovi povinnost zaplatit společnosti LESAK smluvní pokutu ve výši 1 % pořizovací ceny nevrácených předmětů a zařízení za každý den prodlení s jejich vrácením.

XVI. Kontakt zákazníka se subdodavateli společnosti LESAK

Zákazník po dobu trvání smluvního vztahu se společností LESAK nesmí kontaktovat dodavatele ani subdodavatele společnosti LESAK bez výslovného souhlasu společnosti LESAK. Při porušení tohoto zákazu vzniká zákazníkovi povinnost zaplatit společnosti LESAK smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé dílčí porušení uvedeného zákazu. U dodání vybraných produktů z nabídky společností LESAK, které společnost LESAK odebírá od svých subdodavatelů, zejména u vybraných softwarových produktů, předpokládá společnost LESAK umožnit dodání produktu zákazníkovi přímo od svého subdodavatele za smluvními stranami sjednaných podmínek.

XVII. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné, účinné ke dni 11.8.2010. Smluvní strany jsou vázány VOP ve znění platném a účinném ke dni uzavření smluvního vztahu.